Riziková práca vyžaduje kompenzácie: Plaťte len za skutočne vykonanú prácu

Zaradenie zamestnanca na pozíciu, ktorá je klasifikovaná ako riziková, znamená pre zamestnávateľa vo výsledku vyššie náklady. Na ochranné pomôcky, zabezpečenie pracovného prostredia a v neposlednom rade aj na mzdu a povinné kompenzácie za sťažený výkon.

Každú prácu radíme do jednej zo štyroch kategórií podľa jej charakteru a pracovného prostredia. Za rizikovú prácu sa považujú tie druhy, ktoré patria do tretej a štvrtej kategórie. Práve zamestnanci pracujúci v týchto dvoch kategóriách majú nárok na viaceré kompenzácie.

Kvôli práci na pracovisku, kde na zamestnancov nadmerne pôsobí prach, hluk, vibrácie, chemické, biologické či karcinogénne faktory, majú títo zamestnanci za sťažený výkon práce nárok na mzdovú kompenzáciu. Tieto nároky sú upravené aj právnymi predpismi.

Ide o:

 • nárok na mzdovú kompenzáciu
 • nárok na skrátený týždenný pracovný čas
 • nárok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • nárok na dodatkovú dovolenku
 • nárok na pravidelné rekondičné pobyty a i.

Mzda za sťažený výkon práce

Podľa Zákonníka práce má zamestnanec nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ak ide o rizikovú prácu v prostredí, kde pôsobia spomínané faktory pracovného prostredia, a zároveň sa pri výkone práce vyžaduje používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov na zníženie zdravotného rizika.

Zákonom je stanovená aj minimálna výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, a to v sume 0,72 € za každú hodinu sťaženého výkonu práce. Zamestnávateľ však môže dobrovoľne poskytnúť kompenzáciu vo forme mzdy aj za sťažený výkon práce pri pôsobení iných vplyvov, ako sú vyššie spomenuté. V takom prípade ale zákon nestanovuje minimálnu výšku náhrady.

Riziková práca v praxi

Je bežnou praxou, že podmienky rizikovej práce často spĺňa viacero zamestnancov, a to aj v prípade, keď na tejto pozícii pracujú len určitú časť svojho pracovného času. Ak zamestnávateľ nevie preukázať presný  čas, ktorý na danej pozícii zamestnanec pracoval, je povinný poskytnúť mu mzdovú kompenzáciu za celý pracovný čas. Tým sa výrazne zvyšujú firemné náklady na mzdy zamestnancov. 

Presná evidencia času odpracovaného v rizikovom prostredí však môže predstavovať významnú úsporu nákladov spoločnosti. S presnou evidenciou času totiž namiesto príplatku za celú pracovnú zmenu zaplatí firma zamestnancovi len za čas, ktorý na rizikovej pozícii aj reálne strávil.

Na dosiahnutie takého prehľadu je potrebný vhodný identifikačný systém, ktorý zaznamenáva presný čas, ktorý zamestnanec strávil na pozícii, ktorá patrí k rizikovej práci. Práve pre takéto situácie sme vyvinuli Systém pre registráciu zamestnancov na pracovnej pozícii Contal Timetec Production.

Contal Timetec Production

Ide o systém, ktorý eviduje prítomnosť zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách. Prostredníctvom neho firma získa podrobný prehľad o tom, na ktorej pracovnej pozícii a ako dlho sa daný zamestnanec nachádza.

Contal Timetec Production zefektívňuje výrobný proces tak, že pomáha správne využívať dostupné zdroje, dosahovať požadovanú kvalitu výrobku a zároveň chrániť zdravie zamestnancov. Umožňuje zobraziť históriu pozície, takže spoločnosť presne vie, kto a ako dlho obsluhoval daný stroj. Ak je nastavená dĺžka pracovného cyklu, resp. sú zadané požadované zručnosti na danú pozíciu, vďaka čítačkám kariet sa na pracovnú pozíciu dostane len povolená osoba.

S nástrojom Contal Timetec Production prebieha riadenie výroby, jednotlivých procesov a dodržiavanie pravidiel BOZP oveľa jednoduchšie. Viac o tom, ako sme náš systém aplikovali vo výrobnej spoločnosti sa dozviete v prípadovej štúdii.

Vlastnosti Contal Timetec Production

 • Aktuálny prehľad obsadenosti pracovných pozícií
 • Unikátne čítačky umožňujúce kontinuálne čítanie identifikačných kariet
 • Jednoduchá správa systému v prostredí webového klienta
 • Tvorba individuálnych grafických prehľadov pre zobrazenie na LED paneloch
 • Grafická vizualizácia systému
 • Definícia zručností potrebných pre prácu na danej pozícii
 • Nastavenie pravidiel BOZP
 • Nastavenie dĺžky pracovného cyklu
 • Ovládanie externých zariadení
 • Export údajov do výrobných systémov
Foto: Pixabay.com

8. 4. 2021 Zdieľať odkaz:

CTA HP

Contal OK

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a dodanie zariadení pre zabezpečenie objektov, budov a kritickej infraštruktúry.

Sme slovenská firma s presahom na zahraničný trh.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language