Oznam o prevzatí aktivít CONTAL OK na domácom trhu

Vážený zákazník,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou informovať, že od 1.10.2022 spoločnosť HOUR, spol. s r.o. (ďalej HOUR), ktorá je 100% vlastníkom našej spoločnosti, prevezme všetky aktivity CONTAL OK, spol. s r.o. (ďalej CONTAL OK) na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo jej primárnou oblasťou od založenia spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR. Aby bola zabezpečená kontinuita v kvalite poskytovaných služieb, súčasťou tejto zmeny je aj prechod zamestnancov CONTAL OK, ktorí zabezpečujú obchodné aktivity, poskytovanie hot-line, implementácie a vývoj softvéru identifikačných systémov, do spoločnosti HOUR.

Prečo dochádza k presunu aktivít

V rámci veľmi úzkej spolupráce oboch spoločností bola v posledných rokoch väčšina projektov CONTAL OK na tuzemskom trhu realizovaná naprieč oboma spoločnosťami, kedy spoločnosť HOUR bola hlavným dodávateľom a spoločnosť CONTAL OK vystupovala v pozícii subdodávateľa. Napriek efektívne nastaveným procesom vzájomnej spolupráce sme identifikovali limity, ktoré prirodzene vyplývajú z poskytovania služieb koncovému zákazníkovi cez dve spoločnosti. S cieľom zefektívnenia všetkých procesov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb a zefektívnenia služieb samotných sme sa rozhodli všetky služby poskytované spoločnosťou CONTAL OK v rámci slovenského a českého trhu presunúť do spoločnosti HOUR.

Čo  Vám táto zmena prinesie

Vaším jediným a priamym dodávateľom všetkých produktov a služieb CONTAL OK sa od 1.10.2022 stane spoločnosť HOUR, ktorá má 29. ročnú tradíciu a na tuzemskom trhu je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov riešení pre HR, pričom dlhodobo poskytuje najkomplexnejšie služby v tejto oblasti. Ako zákazník sa budete môcť so všetkými požiadavkami obrátiť vždy na jedno zákaznícke centrum, bez ohľadu na to, či Vaša požiadavka súvisí s dodávkou hardvéru, softvéru alebo iných služieb. Všetky služby budú postupne poskytované početnejšími tímami, čo prispeje k väčšej flexibilite a rýchlejšej realizácii zákazníckych požiadaviek.

Ochrana osobných údajov v súvislosti s touto zmenou

V nadväznosti na uvedené sa novým prevádzkovateľom Vašich osobných údajov stane spoločnosť HOUR, ktorá ich bude spracúvať za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb alebo inej zmluvy vrátane plnenia na základe objednávky dotknutej osoby uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 Viac informácií o tom, ako spoločnosť HOUR spracúva osobné údaje, sa dozviete z informácií dostupných TU, ktoré sú sprístupnené a pravidelne aktualizované v súlade s čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR).

 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov sa  neváhajte kedykoľvek obrátiť na spol. HOUR, a to písomne na adresu sídla spoločnosti, telefonicky na +421 41 2850 164 alebo mailovou správou na adresu gdpr@hour.sk.

 V priebehu mesiaca september 2022 Vás spolu s kolegami zo spoločnosti HOUR budeme informovať o zmene postupu pre zadávanie zákazníckych požiadaviek. Zákazníkov, ktorí majú so spoločnosťou CONTAL OK uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb (SLA), budeme kontaktovať v nasledujúcich týždňoch za účelom úpravy predmetných zmlúv. 

S pozdravom,

Rastislav Wölcz, CEO


14. 9. 2022 PM profile Peter Melišík Zdieľať odkaz:

CTA HP

Contal OK

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a dodanie zariadení pre zabezpečenie objektov, budov a kritickej infraštruktúry.

Sme slovenská firma s presahom na zahraničný trh.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language