Dodržiavanie BOZP vo výrobnej firme

Špeciálne technológie, stroje a prístroje si vyžadujú špeciálnu obsluhu v podobe dostatočne vyškolených operátorov, ktorí majú za sebou všetky potrebné školenia a testy. Ako to ale vo veľkej výrobnej hale s množstvom zamestnancov dôsledne kontrolovať?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou akejkoľvek práce a na dodržiavanie BOZP by mali dbať zamestnanci aj zamestnávatelia. Povinnosťou každého zamestnanca je absolvovať bezpečnostné školenie a zároveň dodržiavať všetky predpisy BOZP, ako aj interné firemné nariadenia.

BOZP chráni zdravie i peňaženku

Zabezpečiť ochranu zamestnancov, aby pri výkone práce nebolo ohrozené ich zdravie či život. To je hlavným zmyslom predpisov BOZP. Hoci ich dodržiavanie je dôležité, spája sa s nimi veľa povinností pre zamestnávateľa, ktorým sa neoplatí vyhýbať. 

Za ich porušenie hrozí zamestnávateľovi podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pokuta až do výšky 200 000 €. Takáto suma môže byť pre mnohé podniky priam likvidačná. Preto treba BOZP venovať dostatočnú pozornosť.

K najdôležitejším povinnostiam zamestnávateľa patrí aj pravidelné školenie zamestnancov, počas ktorého by mal zamestnávateľ informovať o zásadách bezpečnej práce, úpravách v legislatíve, bezpečnom správaní  na pracovisku či iných potrebných náležitostiach.

BOZP sa zaoberá mnohými aspektmi pracovných činností, napríklad aj tým, či zamestnanec nepracuje na pozícii, na ktorej nemá.

Absolvované školenia

Nielen z povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v rámci BOZP, ale aj zo všeobecného pohľadu na samotný výrobný proces a jeho výsledok vyplýva potreba rôznej kvalifikácie pre jednotlivé pracovné pozície.

Predovšetkým špecializované stroje nemôže obsluhovať zamestnanec bez absolvovania povinných školení a bez zručností potrebných pre prácu na takom zariadení. Niektoré výrobné procesy navyše vyžadujú splnenie dodatočných kritérií v podobe špeciálnych testov, ktoré musí zamestnanec absolvovať pred výkonom činnosti na konkrétnom pracovisku. Iba dodržiavaním správnych postupov je možné dostatočne eliminovať prípadné bezpečnostné riziká.

Ergonómia pracovného prostredia

BOZP sa zaoberá aj ergonómiou pracovného prostredia, v rámci ktorej sa hodnotia kancelárie i priestory vo výrobných či montážnych halách. Pritom sa napríklad sleduje svalová záťaž, pracovné polohy, záťaž hlukom i vibráciami a podobne.

Následne sa potom podľa potreby prijímajú opatrenia, ako sú úpravy pracovných postupov a pracoviska, technické úpravy zariadení a strojov, výber osobných ochranných pomôcok. Taktiež sa môžu iným spôsobom rozmiestniť regály s náradím a komponentmi, čím sa zabezpečí väčší komfort pri práci a zároveň zníži záťaž.

Napriek vyššie uvedeným opatreniam je pri niektorých typoch výroby z dôvodu opakovanej zvýšenej záťaže potrebné zabezpečiť rotácie zamestnancov medzi jednotlivými výrobnými pracoviskami.

Vďaka tomu sa zníži jednostranná fyzická záťaž a zároveň sa tým výrazne znižuje psychická záťaž spôsobená monotónnou prácou, pričom oba tieto faktory významne ovplyvňujú výkon zamestnanca.

Vedieť, kde je zamestnanec

Aby ste vedeli, či špeciálne stroje ovládajú len zamestnanci, ktorí prešli potrebnými školeniami, alebo či prebieha rotácia zamestnancov na pracovných pozíciách správne, potrebujete mať prehľad o prítomnosti zamestnancov. Nielen o ich prítomnosti vo firme, ale aj na konkrétnom pracovisku.

Na dosiahnutie takého prehľadu je potrebný vhodný identifikačný systém. Práve pre takéto situácie sme vyvinuli Systém pre registráciu zamestnancov na pracovnej pozícii Contal Timetec Production.

Contal Timetec Production

Ide o systém, ktorý eviduje prítomnosť zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách. Prostredníctvom neho získate podrobný prehľad o tom, kde sa ktorý zamestnanec nachádza, čo významným spôsobom prispeje k dodržiavaniu stanovených bezpečnostných pravidiel pri výrobnom procese. 

Contal Timetec Production zefektívňuje výrobný proces tak, že pomáha správne využívať dostupné zdroje, dosahovať požadovanú kvalitu výrobku a zároveň chrániť zdravie zamestnancov. Umožňuje zobraziť históriu pozície, takže presne viete, kto, kedy a ako dlho obsluhoval daný stroj. Ak nastavíte dĺžku pracovného cyklu, či zadáte, ktoré zručnosti na danú pracovnú pozíciu vyžadujete, vďaka čítačkám kariet sa na pracovnú pozíciu dostane len oprávnená osoba.

S nástrojom Contal Timetec Production prebieha riadenie výroby, jednotlivých procesov a dodržiavanie pravidiel BOZP oveľa jednoduchšie. Viac o tom, ako sme náš systém aplikovali vo výrobnej spoločnosti, sa dozviete v prípadovej štúdii.

Vlastnosti Contal Timetec Production

  • Aktuálny prehľad obsadenosti pracovných pozícií
  • Unikátne čítačky umožňujúce kontinuálne čítanie identifikačných kariet
  • Jednoduchá správa systému v prostredí webového klienta
  • Tvorba individuálnych grafických prehľadov pre zobrazenie na LED paneloch
  • Grafická vizualizácia systému
  • Definícia zručností potrebných pre prácu na danej pozícii
  • Nastavenie pravidiel BOZP
  • Nastavenie dĺžky pracovného cyklu
  • Ovládanie externých zariadení
  • Export údajov do výrobných systémov
Foto: pexels.com, pixabay.com

1. 2. 2021 Zdieľať odkaz:

CTA HP

Contal OK

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a dodanie zariadení pre zabezpečenie objektov, budov a kritickej infraštruktúry.

Sme slovenská firma s presahom na zahraničný trh.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language